POWRÓT

Regulamin Kina

REGULAMIN KINA CINEMA3D


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu towarów oraz realizacji usług w kinach pod szyldem Cinema3D, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których operatorem jest CINEMA 3D Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, 59-220, przy ul. Stefana Okrzei 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372983.


2. Zakupienie biletu wstępu do Kina Cinema3D jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


3. Kasy biletowe Kina Cinema3D prowadzą sprzedaż, przedsprzedaż i rezerwację biletów z wyprzedzeniem do 6 dni przed planowanym seansem i czynne są na 15 minut przed pierwszym seansem oraz 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w kasie Kina Cinema3D, telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej www.cinema3d.pl lub za pośrednictwem strony internetowej: www.cinema3d.pl.


4. Wejście do sal kinowych możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu wstępu. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę. Osoby sprawdzające bilety i wpuszczające na salę mogą poprosić o okazanie dokumentu uprawniającego do ulgi (bilet ulgowy, bilet rodzinny itp.). Brak takiego dokumentu może poskutkować odmową wpuszczenia na salę kinową.


5. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.


6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki został zakupiony.


7. Bilet zarezerwowany należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu. Rezerwacje nieodebrane po tym czasie mogą zostać anulowane. Nie dotyczy to pierwszych seansów w przypadku, kiedy kino otwierane jest na 15 min przed pierwszym seansem.


8. W przypadku zakupu biletów zarezerwowanych za pośrednictwem strony internetowej obowiązuje cennik biletów konkretnego kina, w którym dokonano rezerwacji.


9. Usługa zakupu biletów przez Internet jest możliwa w wybranych kinach i posiada własny regulamin dostępny na stronie internetowej: www.cinema3d.pl.


10. Bilety sprzedawane są wg cennika biletów obowiązującego w danym Kinie Cinema3D. Na wybrane seanse mogą obowiązywać ceny specjalne. Informacja dotycząca seansów, na które obowiązują ceny specjalne dostępna jest w kasach kina oraz na stronie internetowej: www.cinema3d.pl.


11. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, młodzieży i studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz seniorom od 60 roku życia (za okazaniem dowodu osobistego). Przy zakupie biletów ulgowych nie są honorowane karty Euro 26, ITIC oraz legitymacje doktoranckie.


12. Bilety Rodzinne przysługują tylko posiadaczom karty „Karta Dużej Rodziny”.


13. Nabycie biletu ulgowego przez osobę niepełnosprawną następuje na podstawie okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (zaświadczenie, legitymacja). Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje prawo do ulgi.


14. Kategoria wiekowa danego filmu jest ustalana przez jego Dystrybutora i Kino nie ma na tę decyzję wpływu. Prosimy rodziców i opiekunów przed zakupem biletu dla osoby niepełnoletniej o sprawdzenie kategorii wiekowej danego filmu oraz opisu filmu.


15. Zwrotu zakupionego biletu można dokonać przed rozpoczęciem seansu, za okazaniem dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu biletu (w szczególności oryginału lub kopii: paragonu, faktury, wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie płatności za bilet). Bilety pochodzące z akcji promocyjnych i socjalnych nie podlegają zwrotowi lub zamianie na gotówkę.


16. W dni świąteczne obowiązują ceny biletów z cennika weekendowego.


17. Dla Kin Cinema3D w Kłodzku, Kaliszu i Świdnicy do biletów na filmy wyświetlane w technologii 3D obowiązuje dopłata za wypożyczenie okularów 3D w wysokości określonej w cenniku każdego kina. Jest to opłata związana z użytkowaniem okularów 3D niezbędnych przy projekcjach trójwymiarowych. Okulary są udostępniane do jednorazowego użytku, po zakończeniu projekcji należy je zwrócić obsłudze kina. W pozostałych kinach okulary do prawidłowego odbioru filmów w 3D są do nabycia w kasach kina. Po zakupie stają się własnością kupującego i mogą być ponownie wykorzystane w tym kinie bez konieczności dopłat.


18. Do seansów w systemie Dolby Atmos, Barco Escape mogą obowiązywać dodatkowe opłaty określone w cenniku danego kina.


19. Do foteli o podwyższonym standardzie (tzw. VIP) mogą obowiązywać dopłaty określone w cenniku danego kina.


20. W sytuacjach awaryjnych kasa biletowa może wydawać bilety bez numeracji miejsc, wówczas widzowie zajmują miejsca wskazane im przez obsługę.


21. Godziny rozpoczęcia seansów określone w repertuarze, cennikach oraz innych reklamach i ofertach Kina Cinema3D określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu których rozpoczyna się emisja filmu.


22. W przypadku filmów posiadających ograniczenia wiekowe, obsługa Kina Cinema3D przy sprzedaży biletu może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek.


23. Jeżeli w czasie projekcji nastąpiła przerwa dłuższa niż 15 minut lub opóźnienie w rozpoczęciu seansu jest dłuższe niż 30 minut, widz ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet lub do jego zamiany na inny seans.


24. Po wejściu na widownię należy zajmować miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w pkt 20. Regulaminu. Widzowie wchodzący na seans po zakończeniu emisji reklam i zwiastunów filmowych oraz całkowitym wygaszeniu świateł, proszeni są o zajmowanie miejsc wskazanych przez obsługę Kina Cinema3D lub miejsc wolnych.


25. Na całym terenie Kina Cinema3D obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania tzw. e-papierosów i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.


26. Na terenie Kina Cinema3D obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz produktów spożywczych niezakupionych w barach Kina Cinema3D.


27. Zabronione jest wprowadzanie na teren Kina Cinema3D zwierząt, a także wnoszenie broni, przedmiotów i substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących lub odurzających.


28. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających mogą nie zostać wpuszczone na teren Kina Cinema3D, zaś obsługa kina może w takiej sytuacji odmówić sprzedania biletu i produktów barowych.


29. W salach projekcyjnych w trakcie seansu obowiązuje całkowity zakaz rejestracji obrazu i dźwięku. Każde złamanie tego zakazu będzie zgłaszane organom ścigania.


30. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.


31. Na terenie Kina Cinema3D zabronione jest prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa.


32. Osoby, których zachowanie zakłóca porządek Kina Cinema3D lub odbiór seansu pozostałym widzom, a także osoby zachowujące się sprzecznie z postanowieniami pkt. 25-30 Regulaminu mogą zostać wezwane przez obsługę Kina Cinema3D do zaniechania ww. działań, zaś w przypadku braku odpowiedniej reakcji, mogą być wyproszone z Kina Cinema3D przez obsługę.


33. Rzeczy znalezione lub porzucone w kinie będą przekazywane do biura rzeczy znalezionych po upływie 30 dni od znalezienia ich przez pracowników kina.


34. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących konieczność dokonania zmian w bieżącym repertuarze lub konieczność odwołania seansu, kasa Kina Cinema3D dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupione bilety.


35. Toalety kinowe przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Kina Cinema3D.


36. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Kino Cinema3D usług należy zgłaszać do kierownika Kina Cinema3D. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.


Dyrekcja Cinema 3D S.A.